ClickCease

מה ההבדל בין עבודות שירות לשירות למען הציבור

מהו ההבדל בין עונש של עבודות שירות לבין של"צ ?

קיים הבדל מהותי ומשמעותי בין עונש של עבודות שירות לבין של"צ, שפירושו שירות לתועלת הציבור.

עבודות שירות למעשה הוא עונש של מאסר, אשר ריצוי העונש הומר בעבודות שירות במקום ריצוי העונש מאחורי סורג ובריח.

ביהמ"ש רשאי להמיר עונש של מאסר בפועל לעבודות שירות רק כאשר אורך תקופת המאסר אינה עולה על 9 חודשים (בחודש אפריל 2019 תוקן החוק והוארכה התקופה המקסימלית לריצוי עונש מאסר בעבודות שירות – 9 חודשים לעומת 6 חודשים קודם לכן). בטרם גוזר ביהמ"ש את דינו של הנאשם, נשלח הנאשם לממונה על עבודות השירות, אשר נותן חוות דעת לביהמ"ש האם הנאשם מתאים לבצע עבודות שירות.

בפרקטיקה, בד"כ כאשר תקופת המאסר הינה עד 6 חודשים, והנאשם נמצא מתאים לבצע עבודות שירות, ביהמ"ש אכן קובע כי הנאשם ירצה את תקופת המאסר בדרך של עבודות שירות, אך לא בהכרח, כפי שקרה למשל במקרה של עופר גלזר שהוטלו עליו 6 חודשי מאסר אותם הוא ריצה בכלא ולא בדרך של עבודות שירות.

שירות לתועלת הציבור הינו עונש שניתן בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף, כאשר ביהמ"ש קובע מכסת שעות שהנאשם צריך לבצע לתועלת הציבור במשך שנה, כאשר פיקוח השל"צ הינו באחריות שירות המבחן, אשר מדווח לביהמ"ש.

מכאן נגזרים מספר הבדלים מהותיים.

ראשית, במידה ונאשם אינו מבצע את עבודות השירות שהוטלו עליו, רשאי הממונה על עבודות השירות להחליט על הפסקת עבודות השירות, ואז יהא על הנאשם לרצות את יתרת התקופה בכלא, מאסר ממש. על החלטת הממונה על עבודות השירות, ניתן לעתור לביהמ"ש המחוזי תוך 7 ימים, ומידה והוגשה עתירה יעוכב ביצוע עונש המאסר עד למתן פסק הדין בעתירה.

לעומת זאת, כאשר מוטל עונש של שירות לתועלת הציבור, והנאשם לא מרצה את עבודתו, שירות המבחן מודיע על כך לביהמ"ש, וביהמ"ש רשאי לגזור את דינו של הנאשם מחדש, ולהטיל עליו עונש אחר כראות עיניו.

שנית, כיוון שעונש של עבודות שירות הינו למעשה במקום עונש מאסר מאחורי סורג ובריח, הרי קיימת התחשבות מועטה ביותר בנאשם, דהיינו עבודות השירות מבוצעות כל כיום בשעות העבודה הרגילות. אם הנאשם עובד באותן שעות, הרי הוא יצטרך לקחת חופש מעבודתו בתקופה זו או להתפטר מעבודתו.

לעומת זאת, כאשר מוטל עונש של שירות לתועלת הציבור, ביהמ"ש קובע את מכסת השעות השנתית, ושירות המבחן בונה תוכנית של"צ בתיאום עם הנאשם, על מנת להתאים את עבודות השל"צ לנאשם. כלומר, נאשם שעסוק יכול לעבוד מכסת שעות שבועית מועטה, ולפרוס את השל"צ על פני תקופה ארוכה, או לקבוע מכסת שעות שבועיות גדולה ולסיים את ביצוע השל"צ בתקופה קצרה יותר.

צרו קשר

השאירו פרטים או התקשרו

דילוג לתוכן