עורך דין פלילי
 
רחוב המנופים 8  (בית אופק),  הרצליה פיתוח,   טל':  09-9568980,  פקס: 077-5558572
   
                                    צור קשר פורום русский רקע אישי עמוד הבית

מושגי יסוד בפלילים

 
 

מושגי יסוד
הכרעת דין - ביהמ"ש קובע אם הנאשם מורשע או מזוכה. 
גזר דין - ביהמ"ש מטיל עונש על הנאשם בגין העבירות בהן הורשע.
פסק דין - הכרעת הדין וגזר הדין נקראים יחד פסק הדין. כמו כן, החלטת ביהמ"ש בערעור נקראת פסק דין. 
החלטה - כל קביעה של ביהמ"ש במהלך ניהול המשפט, קביעה בדבר מעצר נאשם או חשוד, קביעה בדבר עיכוב ביצוע עונש, קביעה בערר על העניינים הנ"ל.
מעצר ימים
חשוד בעבירה שנעצר ע"י שוטר יובא תוך 24 שעות בפני ביהמ"ש, אלא אם שוחרר. הארכת מעצרו של חשוד ע"י ביהמ"ש לא תעלה של תקופה של 15 ימים, אולם רשאי ביהמ"ש להאריך את המעצר מעת לעת לתקופות שלא יעלו על 15 ימים. לא יוחזק חשוד במעצר ברצף אחד בקשר לאותו אירוע, כולל תקופת המעצר ללא צו של שופט, לתקופה העולה על 30 ימים, אלא אם כן הבקשה למעצר נוסף הוגשה באישור היועץ המשפטי לממשלה. נעצר אדם וחקירתו הסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע כי עומדים להגיש כתב אישום נגדו ושוכנע ביהמ"ש כי יש עילה לכאורה לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם זה, לתקופה שלא תעלה על 5 ימים, בכפוף להוראה הנ"ל בנוגע למעצר עד 30 ימים בטרם הגשת כתב אישום. 
מעצר עד תום ההליכים
משפטו של נאשם עצור עד תום ההליכים אמור להסתיים בתוך 9 חודשים מיום הגשת כתב האישום. אם לא ניתנה הכרעת הדין תוך המועד הנ"ל, ישוחרר הנאשם ממעצר. לביהמ"ש העליון יש סמכות להורות על הארכת מעצרו של הנאשם ב- 90 יום נוספים בהארכה אחת. בתום סיום ההארכה, במידה והמשפט לא נסתיים, יכול ביהמ"ש העליון להאריך שוב את המעצר ב- 90 יום נוספים. אין הגבלה על מספר ההארכות. אם ניתנה הכרעת הדין תוך תשעת החודשים, וטרם ניתן גזר הדין (כמובן רק במקרה והנאשם הורשע), אין צורך בהארכת המעצר, והנאשם יהא עצור עד למתן גזר הדין. במידה והכרעת הדין ניתנה לאחר תשעת החודשים בתקופה בה הוארך מעצר הנאשם ע"י ביהמ"ש העליון, וטרם ניתן גזר הדין עד לסיום תקופת הארכה, יש צורך בהארכה נוספת של המעצר ע"י ביהמ"ש העליון, שאם לא כן, ישוחרר הנאשם. 
עבירת ניסיון
בעבר העונש המקסימלי על עבירת ניסיון היה מחצית מהעונש על העבירה המוגמרת. בשנת 95 תוקן החוק, כך שהעונש על עבירת הניסיון זהה לעונש על העבירה המוגמרת. תיקון החוק לא חל רטרואקטיבית (לכן למשל במשפטו של שמעון שבס לא חל התיקון לחוק המחמיר עם הנאשם, שכן העבירה בה הורשע שבס היתה לפני שנת 95). 
פטור עקב חרטה - מי שניסה לעבור עבירה, לא יישא באחריות פלילית לניסיון, אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה ממשית למניעת התוצאות שבהן מותנית השלמת העבירה. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת שבמעשה. 
שותפים לעבירה
מבצע עבירה - לרבות מבצע בצוותא או באמצעות אחר. המשתתפים בביצוע העבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין זה משנה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר. 
משדל - המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ. עונשו של המשדל זהה לעונשו של המבצע. 
מסייע - מי אשר, לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה. העונש של המסייע לעבור עבירה, הינו מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצועה העיקרי, מלבד חריגים הקבועים בחוק. 
אחריות מופחתת
בעבר העונש הקבוע על עבירת הרצח היה מאסר עולם חובה. בעקבות מספר מקרים בהם מבחינה משפטית הנאשם ביצע עבירה של רצח, אך יחד עם זאת נסיבות ביצוע העבירה הצדיקו הקלה בעונשו של הנאשם והטלת מאסר עולם היתה בלתי צודקת, נהגה הפרקליטות להגיש כתב אישום בעבירה של הריגה במקום עבירה של רצח, וזאת על מנת שלביהמ"ש תהיה סמכות לקבוע את עונשו של הנאשם, כאשר טווח הענישה הינו מ-0 שנות מאסר עד ל-20 שנות מאסר. המקרים המפורסמים הינם של כרמלה בוחבוט שהרגה את בעלה שהתעלל בה, ושל שוקי בסו ושחר חדד שהרגו את אביהם לאחר שהתעלל בבני המשפחה. 
בעקבות התיקון לחוק נקבעו 3 מצבים חלופיים בהם יכול לקבוע ביהמ"ש כי הרצח בוצע בנסיבות בהן קיימת אחריות מופחתת, וכאשר נקבעת אחריות מופחתת לביהמ"ש יש סמכות להפחית מעונש מאסר העולם הקבוע על עבירת הרצח. המצב הראשון הינו כי העבירה בוצעה במצב בו, בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי, הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת - אך לא עד כדי אי שפיות - להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו, או להימנע מעשיית המעשה. המצב השני הינו כי העבירה בוצעה במצב שבו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה מתחום הסבירות הנדרשת לשם הגנה עצמית, צורך או כורח. המצב השלישי הוא כי העבירה בוצעה במצב בו הנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו. 
מקרה מפורסם בו יושמה האחריות המפוחתת הינו המקרה של דניאל עוקב שירה למוות בתייר בריטי ופצע קשה תיירת בריטית. ביהמ"ש הטיל על דניאל עוקב עונש של 20 שנות מאסר על שתי העבירות בשל הפרעה נפשית חמורה ממנה סבל הנאשם. 
סיווגן של עבירות
פשע - עבירה שנקבע לה עונש מאסר של למעלה מ - 3 שנים. 
עוון - עבירה שנקבע לה עונש מאסר של למעלה מ - 3 חודשים ולא עולה על 3 שנים. 
חטא - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים. 
 
התיישנות עבירה
תקופת ההתיישנות נמדדת לפי סיווגה של העבירה מבחינת חומרתה:
בפשע שדינו מיתה או מאסר עולם - 20 שנים. 
בפשע אחר - 10 שנים.
בעוון - 5 שנים. 
בחטא - שנה אחת. 
בעבירות מסוג פשע או עוון, אשר נערכה לגביהם חקירה או הוגש כתב אישום או התקיים הליך מטעם בית משפט, תספר ההתיישנות החל מיום ההליך האחרון בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או מיום ההליך האחרון מטעם בית משפט, הכל לפי המאוחר. 
בעבירות לפי החוק בדבר מניעת הפשע של השמדת עם, או לפי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, אין התיישנות. 
התיישנות עונשים
עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נהיה חלוט (שאין עליו עוד ערעור), או מיום ההפסקה בביצועו, הכל לפי המאוחר, עברו - 
בפשע - 20 שנים. 
בעוון - 10 שנים.
בחטא - 3 שנים. 
שאלות נוספות? 
עו"ד יוסי לין ישמח לענות לך על כל שאלה בתחום הפלילי בטל' 054-6868506.


 

תפריט האתר  עורך דין גירושין,עורך דין פלילי, עורכי דין בראשון לציון, עורך דין גירושין

CS Media :בניית אתרים באינטרנט